Reklamačný poriadok

FIRMA: Primatour s.r.o., Divadelná1,91701 Trnava

Prevádzka: Divadelná 1, 91701 Trnava, zápis v Živn. Reg.: registrovaná na Okresnom súde v Trnave

číslo vložky: 25565/T

Platnosť: od roku 2016

 

1. Cestovná agentúra Primatour (ďalej len CA) týmto reklamačným poriadkom v súlade s §18 ods.1 Zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje zákazníka o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv pri reklamácii služieb.

2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so Zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákonom č.281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste, dostupnom zákazníkovi.

4. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v Zmluve o obstaraní zájazdu, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie (ďalej len CK), uvedenej na Zmluve o obstaraní zájazdu tak, aby mohla byť zjednaná náprava.

5. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu ihneď, resp. do 3 pracovných dní, spíše zástupca CK na uvedenej Zmluve o obstaraní zájazdu s reklamajúcim reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamajúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK a reklamujúci zákazník a ten obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je zákazník povinný predložiť pri reklamácii. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

6. Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u CA, alebo u CK, uvedenej na zmluve o obstaraní zájazdu bezodkladne, najneskôr do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskotočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. CA nie je oprávnená riešiť reklamácie a v súlade so zmluvami o obchodnej spolupráci s CK, je povinná tieto bezodkladne postúpiť CK, ktorá musí odpovedať písomnou formou ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Vybavanie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

7. CA zodpovedá za správne informácie poskytnuté zákazníkovi, za správne vyplnenie Zmluvy o obstaraní zájazdu na základe dostupných údajov od zákazníka a CK. CA ďalej zodpovedá za prevzatie platby od zákazníka a bezodkladne preukázanie platby CK. CA taktiež zodpovedá za včasné dodanie pokynov na zájazd. Za rozsah a kvalitu služieb zodpovedá CK.( Viď Všeobecné podmienky účasti na zájazde, ktoré sú súčasťou každej Zmluvy o obstaraní zájazdu).

8. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

9. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CA alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

10. CA odporúča zákazníkovi pozorne si preštudovať zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie uvedenej na Zmluve o obstaraní zájazdu. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že so zmluvnými podmienkami, ktoré sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že so zmluvnými podmienkami, ktoré sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu súhlasí.

11. CA nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.

 

Trnava, 1.1.2016